Zwroty i reklamacje

1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni  bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy klient otrzymał produkt/produkty lub w którym osoba trzecia inna niż kurier i wskazana przez klienta odebrała produkt/produkty.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży musisz poinformować nas ( podając swoje imię, nazwisko, pełny adres pocztowy, oraz jeśli są dostępne,  numery telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ). Możesz skorzystać z gotowego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, lecz nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu odstąpienia od umowy sprzedaży. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Zwracane produkty należy odesłać na adres:

Flexible Logistics Services Sp. z o.o.

Handy lab.

Pass 20K,Budynek nr.9

05-870 Błonie

4. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwracanego produktu/produktów. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie wskaże inne rozwiązanie.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. Reklamacje: odpowiadamy wobec klientów za wady produktów zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych klientom powszechnie obowiązującymi przepisami lub na podstawie niniejszego Regulaminu, kierujcie na adres [email protected] . Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych oraz poinformowanie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną: podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego handylab.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.

9. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego handylab.pl możecie zgłaszać mailowo pod adres [email protected] 

10. W reklamacji podajcie swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

Data zawarcia umowy1/odbioru 2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (*) Niepotrzebne skreślić

Returns and complaints

1. Right to withdraw from the agreement.

The customer (consumer) has the right to withdraw from the sales contract within 14 days without giving any reason.

Deadline to withdraw from the contract expires after 14 days from the day the customer received the product / products or when another person other than courier indicated by the customer collected the product / products.

2. To have right to withdraw from the sales contract, you must inform us (by providing your first name, surname, full postal address and, if available, telephone numbers and e-mail address) about your decision by an unequivocal statement (e.g. letter sent by post, fax or e-mail). You can use form of withdrawal form us, but it is not obligatory. To keep the deadline to withdraw from the sales contract, it is enough for you to send information cocerning the execution of right to withdraw from the sales contract before the deadline. The deadline is kept if, Customer sends declaration of withdrawal before its expiry date to e-mail address: [email protected]

Statement template of declaration is attached to these Regulations.

3. In case of withdrawal from the contract, cost of return of product/products will be borne by the customer. Returned products should be sent back to the address:

Flexible Logistics Services Sp. z o.o.

Handy lab.

Pass 20K,Building no 9

05-870 Błonie

4. Refund will be made immediately, no later than 14 days from the date we receive the returned product (s). We will refund the payment using the same payment methods that were used in the original transaction, unless the customer clearly gives different solution.

5. Right to withdraw from sales contract is excluded in case of:

agreement where the subject of the service is an item which has short shelf-life expiration date;

agreement where the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which cannot be returned after opening due to health protection or hygiene reasons, if the packaging has been opened after delivery;

agreement where the subject of the service are items that after delivery, due to their nature, are inseparably connected with other items.

6. Complaints: we are responsible to refund products with defects in accordance of law in force of Republic of Poland.

7. Complaints arising from breaching the rights guaranteed to customers by general applicable law or on based Regulations, should be sent to the address [email protected]. We are obliged to consider each complaint within 14 calendar days and to inform you when complaint will be considered.

8. Complaints concerning of provision the services by electronic means: we take actions to maintain fully operational standards of handylab.pl online store, in range of best existing present technical knowledge and we are obliged to remove any reported problems within reasonable time.

9. You can report any problems related to functioning of handylab.pl online store by an e-mail to [email protected] 

10. Please provide following information in complaint: your name and surname, correspondence address, type of problems related to the functioning of the online store and date. We are obliged to consider each complaint within 14 days and if it was not possible to consider Your complaint, we inform you when the complaint process will be considered.

ATTACHMENT NO 1 – WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

Town , date

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Name and surname of the customer (s)

Customer (s) address

Employee name and addressStatement

of withdrawal from distance shopping agreementI/We (*)………………….……………inform (*) that I/ We(*)withdrawal distance shopping

agreement following items (*) ………………………………..……

Conclusion date of the agreement / receipt 2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Customer signature (customers) (*)Delete if not correct

Nasi partnerzy

Dynamiczny rozwój naszej marki zawdzięczamy naszym partnerom medialnym oraz biznesowym. Dziękujemy za zaufanie do marki Handy Lab.

Bądź na bieżąco

Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera. Bądź na bieżąco z promocjami i otrzymaj na start prezent od Handy Lab.

Opinie klientów

Tereskaużytkownik
Czytaj więcej
Super nawilżone i gładkie ręce! Super maska w rękawiczkach w cudownej konsystencji kremowego serum.Bardzo dużo serum w rękawiczkach 30 gramów, daje pewność pełnej pięlęgnacji skóry rąk, skórek i paznokci. Po 30 minutach w rękawiczka dłonie odzyskują gładkość, są nawilżone i skóra ma naturalny zdrowy koloryt. Mam wrażliwe dłonie i po zimie trudno mi je doprowadzić do porządki, po 2 domowych zabiegach spa dla dłoni skóra jest w super stanie, a w wcześniej żadne maski do dłoni na mnie nie działały.

Zalety: Super skład, duża zawartość serum, konsystencja i zapach, rękawiczki smartphone friendly
Mirian1955użytkownik
Czytaj więcej
Jestem kobietą 40+ i taki produkt to dla mnie świetne rozwiązanie. Używałam rękawiczek z koktajlem z retinolem i efekt był super już po pierwszym stosowaniu. Ręce były gładsze, mniej widoczne zmarszczki i lepszy kolor skóry.

Zalety: forma aplikacji - rękawiczki, przyjemny zapach - dobrze nawilża
No nameużytkownik
Czytaj więcej
Rękawiczki są wykonane z przyjemnego materiału, zamknięcie wokół nadgarstków zabezpiecza przed wydostaniem się kremu. Maska pięknie pachnie i daje efekt profesjonalnego zabiegu. Dłonie są wypoczęte, gładkie i nawilżone - efekt utrzymuje się do następnego dnia.
Alinaużytkownik
Czytaj więcej
Wygodna w stosowaniu. Świetnie regeneruje i odżywia skórę dłoni. Dłonie są gładkie, nawilżone i miękkie.

Social media

#GiveMeYourHands

handy lab.
ul. Sielankowa 10/15
20-802 Lublin
NIP 7123420335
REGON 389198420

Wszystkie prawa zastrzeżone dla handy lab.

Handcrafted by Spectar

Select your currency
pl_PL

Odbierz 10% zniżki

Zapisz się do newslettera